Statuten & Huishoudelijk Reglement

De statuten en Huishoudelijk Reglement van FC Blankenburg

Statuten bevatten de basisregels voor de vereniging, in het huishoudelijk reglement staan de uitbreidingen hierop.

Je kunt de statuten en het Huishoudelijk Reglement downloaden door hieronder te klikken op de icoontjes.

 

 Statuten van FC Blankenburg

 

 Huishoudelijk Reglement van FC Blankenburg

 

Statuten
Wanneer je een vereniging wilt oprichten, ben je verplicht statuten op te stellen. In deze statuten worden de basisregels voor een vereniging vastgelegd. De verdere uitwerking van deze regels, dagelijkse gang van zaken, wordt vastgelegd in het huishoudelijk reglement. Statuten moeten worden vastgelegd door de notaris. Hierna kunnen deze niet meer zomaar gewijzigd worden. Wil je toch iets wijzigen, dan moet dit gebeuren door middel van notariële akte. Hierdoor moet nagedacht worden over wat je in de statuten opneemt en wat in het huishoudelijk reglement. In de statuten wordt onder meer opgenomen wie bevoegd is om het reglement op te stellen of te wijzigen; het bestuur, de algemene ledenvergadering of een raad van toezicht. Volgens het Burgerlijk Wetboek moeten de volgende zaken minimaal worden vastgesteld in de statuten;

  • De naam van de vereniging;
  • De vestigingsplaats van de vereniging;
  • De omschrijving van het doel van de vereniging;
  • De manier waarop bestuurders  worden benoemd en ontslagen;
  • De manier waarop er met het vermogen van de vereniging wordt omgegaan indien deze geliquideerd wordt;
  • Verenigingen dienen aan te geven op welke manier de algemene ledenvergadering bij elkaar wordt geroepen, welke verplichtingen de leden hebben en de manier waarop verplichtingen kunnen worden opgelegd.

Als er in de statuten niet meer dan deze gegevens worden opgenomen, bepaalt de wet hoe de organisatie er verder uit komt te zien, aangaande zaken als het royeren van leden, de betaling van het lidmaatschap etc.

Het huishoudelijk reglement
Een huishoudelijk reglement is een set regels en richtlijnen, in aanvulling op de wet en de statuten. Een vereniging moet beschikken over statuten, het opstellen van een huishoudelijk reglement is niet verplicht. Toch kiezen bijna alle verenigingen ervoor een huishoudelijk reglement te maken. Om te bepalen wat er in de statuten komt te staan, en wat in het huishoudelijk reglement, is het aan te raden om na te gaan welke zaken er vijf jaar ongewijzigd kunnen blijven. Deze dingen kunnen vastgelegd worden in de statuten. Alle andere afspraken, richtlijnen en regels kunnen opgenomen worden in het huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement mag niet in tegenspraak zijn met de statuten. Is dit toch het geval, dan hebben de statuten voorrang boven het huishoudelijk reglement. Het wijzigen van het huishoudelijk reglement is alleen mogelijk door middel van een bestuursbesluit. Dit kan bijvoorbeeld door de wijziging op te brengen voor stemming in de bestuursvergadering of jaarvergadering.