Contributie

Als lid is men zelf verantwoordelijk voor het op tijd betalen van de contributie. Ieder lid weet dat contributie voor het begin van het nieuwe seizoen betaald moet worden. Niet op tijd betalen, dit betekent na 01 september 2018, heeft als gevolg dat er niet gespeeld kan worden en bij uitblijven van de betaling zal er uiteindelijk zal op kosten van de wanbetaler een incassoprocedure worden gestart.

Het op tijd innen van de contributies blijft voor iedere vereniging een lastige zaak aangezien leden vaak te gemakzuchtig zijn of dat men de betaling zo lang mogelijk uitstelt omdat men blijkbaar andere prioriteiten heeft op financieel vlak.. Het bestuur heeft overwogen om het innen van de contributies uit handen te geven wat zou kunnen betekenen dat de kosten hiervan naar de leden doorberekend moeten worden. Wij hopen dat de betalingsdiscipline van de leden die daar niet goed mee omgaan zal gaan verbeteren zodat er geen noodzaak zal zijn om deze stap te moeten nemen.
Overigens begrijpen de meeste leden wel hoe het moet en zij betalen dan ook op tijd.

De contributie bedragen zijn voor het seizoen 2018/2019 als volgt:

  • Senioren €175,-

  • Dames / Heren 7×7 €75,-

  • JO19 €110,-

  • JO17 €105,-

  • JO15 €100,-

  • JO13 €95,-

  • JO11 €90,-

  • JO9 €85,-

  • JO7 €80,-

Het contributie bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer: NL05RABO0356603393

Betalingsregeling
Wij kunnen ons voorstellen dat het in één keer betalen van het gehele contributiebedrag voor sommige leden een te grote uitgave is. Dit is de reden dat er in specifieke gevallen en slechts na expliciete overeenstemming met het bestuur, een mogelijkheid is om contributiegelden niet ineens te voldoen, maar in termijnen te betalen.
Een verzoek tot gespreide betaling kan schriftelijk of via email: penningmeester@fcblankenburg.nl. Hierin vermeldt u tenminste de beoogde betaaldata (vóór 01 december 2018). Dien uw verzoek uiterlijk 31 juli 2018 in; na deze datum is een betalingsregeling niet meer mogelijk.

Vorig seizoen hebben er redelijk wat mensen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid, maar niet altijd werd de juiste procedure gevolgd. Mocht u dit seizoen gebruik willen maken van een betalingsregeling, doe dat dan tijdig en op de juiste manier en voorkom extra kosten.

Jeugdsportfonds
Sporten is voor kinderen een kans om zich positief te ontwikkelen. Komt uw gezin rond van een sociaal minimum? Het Jeugdsportfonds biedt ouders een vergoeding voor de sport van hun kinderen aan. Het Jeugdsportfonds kan 2 soorten sportuitgaven voor kinderen vergoeden:
Een vergoeding voor de contributie van de sportvereniging. De maximale bijdrage is € 225,00 per jaar per kind.
Kinderen en hun ouders hoeven geen geld voor te schieten en door de korte en snelle aanvraagprocedure kunnen kinderen direct lid worden van hun sportvereniging. U komt in aanmerking als uw kinderen tussen de 4 en 18 jaar zijn én uw gezinsinkomen niet meer bedraagt dan 120% van het wettelijk geldende minimum
Aanvragen: Alleen een intermediair kan een aanvraag voor u doen. Deze personen zijn op een professionele manier bezig met kinderen. Een lijst van intermediairs vindt u op de website www.jeugdsportfonds.nl. Uzelf, uw kind of uw sportvereniging kan zelf geen aanvraag indienen.